Aranżacja T55
Aranżacja STRATUS
Aranżacja II T55
Aranżacja MARS/URAN
Aranżacja WENUS
Aranżacja III T55
Aranżacja II WENUS
Aranżacja II STARTUS
Aranżacja STRATUS doświetle
Aranżacja III WENUS
Aranżacja II MARS/URAN
Aranżacja IV T55
Aranżacja IV WENUS
Aranżacja III STRATUS
Aranżacja III MARS/URAN

Oświadczenie prawne
Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa. Można przeglądać tę stronę dla własnych potrzeb i informacji. Prosimy jednakże nie dystrybuować, nie modyfikować, nie przesyłać ani nie zmieniać zawartości strony bez pisemnej zgody Capek Sp. z o.o. (zwanej dalej „Capek”).


Wyłączenie odpowiedzialności
Capek nie udziela żadnej gwarancji ani nie składa oświadczenia, co do dokładności, czy kompletności treści niniejszej strony ani też zawartości jakiejkolwiek innej strony lub stron połączonych z nią poprzez link. Ani Capek, ani żaden z podmiotów stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wynikłe, pośrednie lub wynikające z kary szkody powstałe w wyniku dostępu do lub wykorzystania treści niniejszej strony ani też zawartości jakiejkolwiek innej strony lub stron połączonych z nią poprzez link.


Odsyłacze do innych witryn
Strona internetowa Capek może zawierać linki do innych witryn. Capek nie odpowiada za stosowane tam praktyki w dziedzinie poufności czy za treść takich witryn. Zalecamy, by dokładnie zaznajomili się Państwo z polityką ochrony danych osobowych wszystkich odwiedzanych przez Państwa witryn.


Dane osobowe
Z wyjątkiem informacji osobistych mogących posłużyć do Państwa identyfikacji, które możemy zebrać od Państwa zgodnie z wytycznymi oświadczenia o prywatności, żadnych innych przekazów ani materiałów, które wysyłacie Państwo do Capek przez Internet nie traktujemy jako poufne i podlegające ochronie własności. Przesyłając jakiekolwiek dane czy materiały poprzez naszą stronę internetową wyrażacie Państwo zgodę na to, aby Capek lub jakikolwiek jego podmiot stowarzyszony lub zależny mógł wykorzystywać te dane lub materiały do dowolnych celów, włączając w to reprodukcję, transmisję, publikację, przekaz radiowy i wysyłkę. Ponadto prosimy nie wysyłać ani nie nadawać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, stanowiących groźbę, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub profanujących, ani też żadnych materiałów, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za przestępstwo kryminalne lub naruszenie prawa. Zwracamy uwagę, że wszelkie wysłane przez Państwa informacje pomagające Państwa zidentyfikować, traktowane będą zgodnie z Polityką prywatności.
Wszelkie materiały reklamowe i oświadczenia w niej zawarte są ważne jedynie na terenie Polski.


Prawa własności intelektualnej i przemysłowej związane ze stroną
Wszelkie nazwy, logo i znaki pojawiające się na niniejszej stronie są, o ile nie podano inaczej, znakami handlowymi posiadanymi lub używanymi na mocy licencji Capek lub jego podmiotów stowarzyszonych lub zależnych na terenach, gdzie Capek funkcjonuje. Użycie lub niewłaściwe użycie znaków handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane, chyba że treść niniejszych Warunków Ogólnych lub strony stanowi inaczej. Wszystkie materiały zamieszczone na tych stronach są chronione prawami autorskimi. Prawa autorskie do tych materiałów przysługują wyłącznie Capek lub właściwym autorom. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Capek lub innego podmiotu praw autorskich. Zabronione jest, w szczególności, bez zezwolenia Capek, umieszczanie jakiegokolwiek z tych materiałów na jakimkolwiek innym serwerze. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom – w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane. Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno – graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej.